Schema IoT  Hoppa över tillgängliga kurser

  Tillgängliga kurser

  Gemensam kurs för utvecklare och testare

  Resurser för information och diskussionsunderlag som skall vara tillgängligt endast för lärare. Exempelvis framtida kurser, planering, förstudier, och individuella undervisningsmaterial som producerats men ännu inte granskats och använts i något program.

  Extralektioner, extra övningar, länkar och annan information som inte är kursrelaterad.

  Agil projektmetodik

  Uppsamling för er som startade utbildningen senare och inte läst första kursen - Projektmetodik och  grupparbete.

  Lektionstider:

  10/28 09:00-12:00

  10/30 09:00-12:00

  11/04 09:00-12:00

  11/06 09:00-12:00

  Tentamen: 11/13 09:00-

  Introduktion till Python

  Objektorienterad programmering/programmering för testare

  Projektmetodik och grupparbete HT2015

  Programmering C#

  YH-poäng: 25

  Mål med kursen

  Målet med kursen är att den studerande efter avslutad kurs skall ha kunskaper i ojektorienterad applikationsutveckling i C#
 samt känna till något om C#:S för- och nackdelar i olika situationer.

  Innehåll

  ·C# och dess funktioner, operatorer, variabler och datatyper.

  ·Klasser och metoder

  ·Utvecklingsmiljöer för C#

  ·Objektorienterade bibliotek i C#.NET

  Examinationsformer

  En inlämningsuppgift och skriftlig examination

  Betygskriterier

  Godkänt

  Den studerande:

  ·Löser enklare programmeringsuppgifter självständigt i C#

  ·Utför grundläggande felsökning och felavhjälpning av syntaxfel i C#

  ·Skriver välstrukturerade program med godtagbar kommentering av koden

  ·Redogör för grunderna i C#:s struktur, syntax och uppbyggnad

  ·Kan redogöra för något om C#:s fördelar och nackdelar jämfört med andra vanliga programmeringsspråk

  Väl godkänt

  ·Uppfyller alla kriterier för betyget Godkänt

  ·Löser olika typer av programmeringsproblem självständigt

  ·Utför felsökning och felavhjälpning av logiska fel i C#

  ·Skriver välstrukturerade program med adekvat och lämplig kommentering av koden

  ·Uppvisar fördjupade kunskaper i struktur, syntax och uppbyggnad i C#

   

  Innehåll

  ·Operativsystem, grundläggande datorkunskap, historik, filhantering och tjänster.

  ·
Webbläsare och webbservertjänster, kommunikationsprotokoll och TCP/IP- stacken. HTTP.

  ·Grunder i programmering (algoritmer) och datalogiskt tänkande

  ·Grundläggande datatyper, variabler, datastrukturer och operatorer i något programmeringsspråk. Kontrollsatser och inbyggda kommandon i språket såsom slingor och villkorssatser.

  Testteori

  Examensarbete

  YH-poäng: 50

  Mål med kursen

  Målet med kursen är att den studerande självständigt skall fördjupa sig inom utveckling av program för inbyggda system; genomföra och ta ansvar för ett utvecklingsprojekt inom utbildningens område. Syftet är att examensarbetet sker i samverkan med en LIA-plats för att erbjuda en så yrkesnära anknytning som möjligt. Därigenom skall den studerande få möjlighet att tillämpa, fördjupa och knyta samman de kunskaper som förvärvats tidigare under utbildningstiden. Den studerande skall även kunna kommunicera, sammanfatta, presentera och utvärdera arbetet muntligt och skriftligt liksom utvärdera andras arbeten genom opponering.

  Innehåll

  ·Fördjupning inom ett valt delområde av mjukvaruutveckling för inbyggda system

  ·Planering, genomförande och utvärdering av praktiskt utvecklingsarbete

  ·Skriftlig och muntlig teknisk kommunikation i praktiken

  ·Presentationsteknik och praktisk erfarenhet av presentation av utvecklingsarbetet

  Examinationsformer

  En skriftlig rapport samt presentation av examensarbetet och opponering på annat examensarbete

  Betygskriterier

  Godkänt

  Den studerande

  ·väljer och avgränsar ett ämne i samverkan med handledare

  ·planerar, genomför och utvärderar sitt arbete till stor del självständigt

  ·skriver en sammanfattande rapport kring arbetets gång och utvärderar med enkla omdömen arbetet och val av metoder samt föreslår någon förbättring

  ·presenterar på ett godtagbart sätt arbetet muntligt med stöd av relevant presentationsteknik

  ·Opponerar på ett godtagbart sätt på annat examensarbete

  Väl godkänt

  Den studerande

  ·Uppfyller alla kriterier för betyget Godkänt

  ·väljer och avgränsar ett ämne självständigt med hänsyn till handledarens synpunkter

  ·planerar, genomför och utvärderar självständigt sitt arbete

  ·skriver en utförlig rapport kring arbetets gång, motiverar och utvärderar val av metoder samt föreslår relevanta förbättringar

  ·presenterar arbetet muntligt med hänsyn till mottagare och målgrupp med stöd av relevant presentationsteknik

  Mål med kursen

  Efter genomgången kurs ska den studerande: kunna använda verktyg för realtidssystem, använda en färdig kärna för skapa egna tillämpningar av realtidssystem, ha förståelse för olika sätt att synkronisera processer samt schemaläggningsmetoder, ha kunskaper i programutveckling med parallella aktiviteter, och användande av ett realtidsoperativsystem.

  Kursinnehåll

  Uppbyggnad hos ett realtidssystem och processbegreppet, programmering med parallella aktiviteter, programutveckling med en realtidskärna, olika sätt att hantera processkommunikation och synkronisering och schemaläggning (exempelvis semaforer, monitorer och brevlådor), ömsesidig uteslutning, hantering av händelser och låsningar, tillämpad realtidsprogrammering i inbyggda system.

  Ändamål

  Att få en överblick över datornätverk -- deras struktur och dynamik -- och att få praktiska kunskaper som är till hjälp i sådana sammanhang som kommer att bli relevanta för yrkesarbete inom inbyggda system.

  Kursen innehåller teori, laborationer, inlämningsuppgifter, ett projektarbete och en tentamen.

  YH-poäng

  25 yhp (= 6 hp)

  Mål med kursen

  Efter genomgång kurs ska den studerande:

  • Kunna använda sig av referensmodeller som OSI och TCP/IP för att planera, konfigurera och felsöka enklare datornät baserade på TCP/IP och Ethernet inklusive routing till WAN eller annat LAN med NAT.
  • Planera IP-adresser och trafikfiltrering
  • Kunskaper om grundläggande nätverkssäkerhet samt konfigurering av brandvägg
  • Kunna tillämpa kunskaper i datorkommunikation i samband med inbyggda system

  Innehåll

  • OSI-modellen
  • TCP/IP-stackens protokoll och dess funktion
  • IP-nät inklusive IP-subnät
  • Ethernet
 / WiFi-nät
  • Nätverksutrustning som switchar, routrar, accesspunkter och bryggor
  • Vanligt förekommande kabeltyper i LAN och dess prestanda
  • Implementering av en befintlig TCP/IP-stack på ett inbyggt system

  Algoritmer och Datastrukturer

  YH-poäng: 25

  Mål med kursen

  Efter genomgång kurs ska den studerande:

  ·
Kunna välja lämplig algoritm till ett givet problem.


  ·Jämföra algoritmer med avseende på tids- och minnesåtgång.


  ·Beskriva olika algoritmer för sökning och sortering och deras egenskaper.

  ·Kunna välja lämpliga datastrukturer vid programmering

  ·Implementera algoritmer i något programmeringsspråk

  Innehåll

  ·Definitionen av algoritmer och algoritmers funktion inom tillämpad inbäddad programmering

  ·Tids- och minnesåtgång och därmed förknippade begrepp

  ·Några vanligt förekommande sök- och sorteringsalgoritmer och deras egenskaper med avseende på aspekter som tids- och minnesåtgång

  ·Några vanligt förekommande datastrukturer och dess egenskaper, för- och nackdelar i olika programmeringssituationer

  Examinationsformer

  Inlämningsuppgifter och skriftlig/muntlig tentamen.

  Betygskriterier

  Godkänt

  Den studerande

  ·Visar förståelse för algoritmbegreppet

  ·Föreslår fungerande algoritmer och datastrukturer vid lösning av programmeringsproblem

  ·Implementerar några vanliga algoritmer och datastrukturer i programmeringsarbetet

  Väl godkänt

  Den studerande

  ·Uppfyller samtliga kriterier för godkänt

  ·Väljer lämpliga algoritmer och datastrukturer vid lösning av programmeringsproblem, med hänsyn tagen till prestanda och minnesåtgång

  ·Föreslår förbättringar eller modifierar valda algoritmer för anpassning till ändamålet.

  Applicerad yrkesmatematik

  YH-poäng: 35

  Mål med kursen

  Efter genomgången kurs ska den studerande ha matematiska färdigheter som behövs för yrkesrollen.


  Kursinnehåll

  ·Grunder i mätteknik och avrundning

  ·Algebra
, t ex hantering av formler vid mätning och omvandling

  ·Rötter


  ·Logaritmer


  ·Grundläggande diskret matematik

  ·Binära, oktala och hexadecimala talsystem

  ·Storheter och enheter, prefix

  Examinationsformer

  Betygskriterier

  Godkänt

  Den studerande:

  ·Löser enklare matematiska problem inom de områden som anges i kursinnehållet

  ·Kan tillämpa sina matematiska kunskaper i något praktiskt programmeringssammanhang

  Väl godkänt

  Den studerande:

  ·Löser komplexa matematiska problem i flera steg inom de områden som anges inom kursinnehållet

  ·Kan tillämpa sina matematiska kunskaper i flera olika praktiska programmeringssammanhang med hänsyn till omständigheter som effektivitet och prestanda.

  Datalogi

  Webbutveckling 2.0 och webbserverprogrammering

  Databasadministration 15YHP

  Testuveckling och testmetodik I.

  ·Agila metoder i teori och praktik

  ·Tidsestimering

  ·Riskbedömning

  ·Resursplanering

  ·Arbetsmetodik

  ·Verktyg som projektplaner och tidplaner

  Hårdvarutestning

  Förberedande kurs för att kunna klara en ISTQB-certifiering på foundation level

  Kursen ger skall ge fördjupade kunskaper i hur tester kan planeras, genomföras och utvärderas i progamutvecklingsarbetet. Kursen samläses med Agil projektfördjupning för att skapa en helhet i programmeringsprojekts genomförande med testarbete som ett inslag. Kursen skall även ge kunskap om olika testverktyg, dokumentation och automatisering av testarbetet.

  Designmönster 


  YH-poäng: 15

  Mål med kursen

  Den studerande skall efter avslutad kurs:

  ·ha kunskap om designmönster, dess möjligheter och användning i programutveckling.

  ·kunna använda designmönster vid problemlösning inom programmering.

  
Innehåll

  ·Designmönster och tillämpning inom objektorienterad utveckling.

  Examinationsformer

  Ett skriftligt prov

  Betygskriterier

  Godkänt

  Den studerande

  ·kan redogöra för begreppet designmönster och dess roll i programutvecklingsarbetet

  ·väljer och använder enklare designmönster i programmeringsarbetet

  Väl godkänt

  Den studerande

  ·Uppfyller alla kriterier för betyget Godkänt

  ·kan redogöra för något om olika designmönsters lämplighet i olika situationer

  ·väljer mellan och motiverar val av olika designmönster för att lösa programmeringsproblem


   

  Nätverksprogrammering 

  Målet med kursen är att den studerande efter avslutad kurs skall ha kunskaper i objektorienterad applikationsutveckling i C#
 samt känna till något om C#:S för- och nackdelar i olika situationer.

  YH-poäng: 25

  Innehåll

  Innehåll: Uppbyggnad hos ett realtidssystem och processbegreppet, Programmering med parallella aktiviteter, Programutveckling med en realtidskärna, Olika sätt att hantera processkommunikation och synkronisering, och schemaläggning, Ömsesidig uteslutning, hantering av händelser och låsningar, Tillämpad realtidsprogrammering i inbyggda system, Säkerhets- och tillförlitlighetsaspekter på realtidssystem.

  YH-poäng: 25

  Innehåll

  Innehåll: OSI-modellen, TCP/IP-stackens protokoll och dess funktion; LAN, WAN och MAN; Ethernet
 / WiFi-nät; nätverksutrustning som switchar, routrar, accesspunkter och bryggor; vanligt förekommande kabeltyper i LAN och dess prestanda; implementering i en befintlig TCP/IP-stack på ett inbyggt system.

  Applicerad Yrkesmatematik för Inbyggda System årsskiftet 16-17